ಜಾವ್ಯಾಂ ಸಾಸ್ವಾಚೆಂ ಝಡ್… WORD OF GOD KONKANI | 29 -1-2021 | Rev. Fr Franklin D’Souza Shimoga

Watch “ಜಾವ್ಯಾಂ ಸಾಸ್ವಾಚೆಂ ಝಡ್… WORD OF GOD KONKANI | 29 -1-2021 |Rev. Fr Franklin D’Souza Shimoga” on YouTube

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s