ഒരു പാന്റും ഷർട്ടും മാത്രമുണ്ടായിരുന്ന ആ വ്യക്തി ദൈവമായിരുന്നോ❓ ഞാൻ ദൈവത്തെ കണ്ടുമുട്ടിയ ആ ദിവസം

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s