ജോസഫ് ചിന്തകൾ

ജോസഫ് ഈശോയെ കൈ പിടിച്ചു നടത്തിയവൻ

ജോസഫ് ചിന്തകൾ 67

ജോസഫ് ഈശോയെ കൈ പിടിച്ചു നടത്തിയവൻ

 
മലയാളികളുടെ പ്രിയങ്കരനായ ക്രിസ്തീയ ഭക്തി ഗാനരചിതാവായ ശ്രീ ബേബി ജോൺ കലയന്താനിയുടെ തൂലികയിൽ വിരിഞ്ഞ അതുല്യമായ ഒരു ഭക്തിഗാനമാണ് “എന്നെ കൈ പിടിച്ചു നടത്തുന്ന സ്നേഹം ” എന്നു തുടങ്ങുന്ന ഗീതം. ദൈവ പിതാവ് ഭൂമിയിൽ ചെയ്യുന്ന മഹത്തായ കാര്യങ്ങൾ ഗാന രചിതാവ് ഭംഗിയായി വർണ്ണിച്ചിരിക്കുന്നു.
 
‘എന്നെ കൈ പിടിച്ചു നടത്തുന്ന സ്നേഹം
എന്നെ കൈകളില് താങ്ങിടുന്ന സ്നേഹം
എന്നെ തോളിലേറ്റും താരാട്ടു പാടും
മെല്ലെ ചാഞ്ചക്കമാട്ടുന്ന സ്നേഹം
ആ സ്നേഹം ആ സ്നേഹം
ആ ദിവ്യ സ്നേഹമാണ് ദൈവം”
 
ദൈവ പിതാവിനെക്കുറിച്ചുള്ള ഈ ഗാനത്തിൽ ഭൂമിയിലെ ദൈവപുത്രൻ്റെ വളർത്തു പിതാവിൻ്റെയും സ്വഭാവ സവിശേഷതകൾ നമുക്കു കാണാൻ കഴിയും. ദൈവ പിതാവിൻ്റെ മഹത്തരമായ കാര്യങ്ങൾ ഭൂമിയിൽ ചെയ്യാൻ ഭാഗ്യം ചെയ്യാൻ ഭാഗ്യം ലഭിച്ച വ്യക്തിയാണ് വിശുദ്ധ യൗസേപ്പിതാവ്. അതും ദൈവപുത്രനായ ഈശോയെ ഭൂമിയിൽ വഴിനടത്താൻ ഭാഗ്യം ലഭിച്ച വ്യക്തി.
 
കൂടെവസിക്കാനായി ഭൂമിയിൽ പിറന്ന ദൈവത്തെ കൈ പിടിച്ചു നടത്തിയവൻ. ദൈവപുത്രനെ കൈ പിടിച്ചു നടത്തിയ മനുഷ്യനല്ലാതെ മറ്റാരാണ് മനുഷ്യവംശത്തെ നയിക്കാൻ യോഗ്യൻ.
 
കൈ പിടിച്ചു വഴി നടത്തുന്നവരെ തിരയുന്ന ലോകത്താണ് നാം ജീവിക്കുന്നത്. കൈ പിടിച്ചു വഴി കാട്ടുന്നവർക്കു പിഴച്ചാൽ ജീവിതവും ജീവനും തകരും എന്നതാണ് ലോക ചരിത്രത്തിലെ അപ്രിയ സത്യം.
 
ഈശോയെ കൈ പിടിച്ചു നടത്തുകയും കൈകളിൽ താങ്ങുകയും തോളിലേറ്റുകയും ചെയ്ത യൗസേപ്പിതാവിൻ്റെ പക്കൽ നമുക്കു പോകാം. വഴിതെറ്റാൻ ആ പിതാവ് ഒരിക്കലും സമ്മതിക്കുകയില്ല.
 
ഫാ. ജയ്സൺ കുന്നേൽ mcbs.
Advertisements

Author of the Content: Fr. Jaison Kunnel MCBS, Ludwig-Maximilians-Universität München
Source: – Official Facebook Page: https://www.facebook.com/jaison.alex.16/

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s