ദൈവാലയം പൊതുസ്ഥലം ആക്കുന്നവരോട് പറയാനുള്ളത്

https://youtu.be/CwJC_VN13zY Watch "ദൈവാലയം പൊതുസ്ഥലം ആക്കുന്നവരോട് പറയാനുള്ളത്." on YouTube

ഈ മഹാമാരിയിൽ വിടുതലിനായുള്ള സമൂഹ പ്രാർത്ഥനാ ഗാനം

https://youtu.be/Hc-TgaDqZsQ Watch "ഈ മഹാമാരിയിൽ വിടുതലിനായുള്ള സമൂഹ പ്രാർത്ഥനാ ഗാനം" on YouTube

മാതാവിന്‍റെ വണക്കമാസം 1st May / Vanakkamasam Prayer May 1 / Mathavinte Vanakkamasam Day 1

https://youtu.be/fZcJJtahfOU Watch "മാതാവിന്‍റെ വണക്കമാസം 1st May # Vanakkamasam Prayer May 1 # Mathavinte Vanakkamasam Day 1" on YouTube