എട്ട് കൂട്ടർ ചുമക്കുന്ന ഖുറൈഷി ദേവൻ! സിംഹാസനസ്ഥാനയാൽ പിന്നെ എഴുന്നേൽക്കാൻ പാടില്ല എന്ന് ദഅവ യുവാവ്

Watch “എട്ട് കൂട്ടർ ചുമക്കുന്ന ഖുറൈഷി ദേവൻ! സിംഹാസനസ്ഥാനയാൽ പിന്നെ എഴുന്നേൽക്കാൻ പാടില്ല എന്ന് ദഅവ യുവാവ്.” on YouTube

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s