സ്വർഗാരോഹണം സത്യമാണെങ്കിൽ… !!! ഫാ. ഇനാശു (വിൻസെന്റ് ) ചിറ്റിലപ്പിള്ളി

സ്വർഗാരോഹണം സത്യമാണെങ്കിൽ… !!! ഫാ ഇനാശു(വിൻസെന്റ് ) ചിറ്റിലപ്പിള്ളി

Advertisements

സ്വർഗാരോഹണം സത്യമാണെങ്കിൽ… !!!ലോകാവസാനം വരെ ഞാൻ നിങ്ങളുടെ കൂടെയുണ്ടാവും എന്ന വാഗ്ദാനം എങ്ങിനെ പാലിക്കപ്പെടും. ആധികാരികമായ ഉത്തരം ഡോ. ഫാ. ഇനാശു (വിൻസെന്റ് ) ചിറ്റിലപ്പിള്ളി

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s