ദൈവത്തിന്റെ വലതുകരം കണ്ഡമാലിൽ | ഒറീസായിൽ നടന്ന അതിഭീകരമായ ക്രിസ്തീയ പീഡനത്തിന്റെ വിവരണം

Watch “ദൈവത്തിന്റെ വലതുകരം കണ്ഡമാലിൽ | ഒറീസായിൽ നടന്ന അതിഭീകരമായ ക്രിസ്തീയ പീഡനത്തിന്റെ വിവരണം.” on YouTube

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s