ശഹാദത്ത് കലിമയിൽ അല്ലാഹുവിന് പകരം “ശിവൻ” എന്ന് പറയാമോ? Noushad Zainudhilabidhu | Sebastian Punnakal

Watch “ശഹാദത്ത് കലിമയിൽ അല്ലാഹുവിന് പകരം “ശിവൻ” എന്ന് പറയാമോ? Noushad Zainudhilabidhu | Sebastian Punnakal |” on YouTube

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s