നമുക്കും അവനോടൊപ്പം മരിക്കാം എന്നു പറഞ്ഞവൻ്റെ കല്ലറയിൽ പ്രാർത്ഥനയോടെ – Fr Abraham Kadiyakuzhy

Watch “നമുക്കും അവനോടൊപ്പം മരിക്കാം എന്നു പറഞ്ഞവൻ്റെ കല്ലറയിൽ പ്രാർത്ഥനയോടെ – Fr Abraham Kadiyakuzhy” on YouTube

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s