മതതീവ്രവാദം ശക്തിപ്രാപിച്ച രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് കേരള ത്തിൽ പഠിക്കാൻ വിദ്യാർത്ഥികൾ ഒഴുകുന്നു. ജാഗ്രതൈ

Watch “മതതീവ്രവാദം ശക്തിപ്രാപിച്ച രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് കേരള ത്തിൽ പഠിക്കാൻ വിദ്യാർത്ഥികൾ ഒഴുകുന്നു. ജാഗ്രതൈ” on YouTube

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s