അനുദിന വിശുദ്ധർ (Saint of the Day) September 2nd – St. Brocard & St. William of Roeskilde

അനുദിന വിശുദ്ധർ (Saint of the Day) September 2nd – St. Brocard & St. William of Roeskilde

Advertisements

അനുദിന വിശുദ്ധർ (Saint of the Day) September 2nd – St. Brocard & St. William of Roskilde

St. Brocard
Carmelite prior of Mount Carmel. He was French by birth, but went to Mount Carmel. Elected prior, Brocard asked St. Albert, the patriarch of Jerusalem, to draw up a rule for the monks. This rule, established in 1195, became the foundation for the Carmelite Order. Pope Honorius III, who had been displeased because the rule was not formally approved by the Holy See before being established, received a vision from the Blessed Virgin Mary. He confirmed the rule as a result of that vision. Brocard, also called Burchard, ruled for thirty-five years and was greatly respected by the Muslims of the region.

St. William of Roskilde
William, an English priest who had come to Denmark to evangelize the country, became bishop of Roskilde in 1044. Denmark was then ruled by the nominally Catholic king, Sweyn Estridsen. When on a certain New Year’s Eve drunken revelers at a royal banquet had made insulting comments about the king, the monarch sent his guards after the offenders to slay them as they were attending the late night office of Matins at a nearby church. The next morning, as King Sweyn approached the same church to attend Mass, he was confronted at the door by Bishop William, attired in his episcopal vestments. William barred the way with his crosier, telling the king, “Stand back, executioner!” The king’s courtiers drew their swords, ready to strike down the bishop, but he stood his ground and offered his neck, declaring himself ready to die in defense of the Church. The king turned and retreated in shame. Later, he came back to the church, barefooted and divested of his royal robes, to express his deep contrition. William went to greet him and gave him absolution for his crime. For the rest of their lives, the two remained close friends.

Advertisements
⚜️⚜️⚜️ September 0️⃣2️⃣⚜️⚜️⚜️
വിശുദ്ധ അഗ്രിക്കോളസ്
⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️

മാഗ്നസ് എന്ന റോമൻ സെനറ്ററുടെ മകനായിരിന്നു വിശുദ്ധ അഗ്രിക്കോളസ്. 14-മത്തെ വയസ്സിൽ വിശുദ്ധ അഗ്രിക്കോളസ് സന്യാസാശ്രമത്തിൽ ചേർന്ന് ഭക്തിമാർഗ്ഗത്തിലും ജ്ഞാന മാർഗ്ഗത്തിലും അസാമാന്യ അറിവ്‌ സമ്പാദിച്ച് പേരെടുത്തു. അമ്മയുടെ മരണശേഷമാണ് അദ്ദേഹം സന്യാസ ആശ്രമത്തില്‍ ചേര്‍ന്നതായി കരുതപ്പെടുന്നത്. ഇതിനിടയിൽ, വിഭാര്യനായ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പിതാവിന്‌ ഒരു സന്യാസിയാകാനുള്ള തിരുകല്പന ലഭിച്ചു. 16 വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം, മാഗ്നസ് അവിഗ്നോനിലെ ബിഷപ്പായി വാഴിക്കപ്പെട്ടു.

ഈ സ്ഥാനത്തിരിക്കുമ്പോൾ, ഇതിനോടകം തന്നെ ചിരകാലമായി ഒരു വൈദികനായി സേവനം അനുഷ്ഠിച്ചു കൊണ്ടിരുന്ന സ്വന്തം മകനെ, പൊതുഭരണ ചുമതലയിൽ സഹായ മെത്രാനായി വാഴിക്കുവാനുള്ള അസുലഭ സൗഭാഗ്യവും ആ പിതാവിന്‌ ലഭിച്ചു. പത്തുവർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം, പിതാവിന്റെ പിൻഗാമിയായി ഉയർത്തപ്പെട്ട വിശുദ്ധ അഗ്രിക്കോളസ് സുവിശേഷ പ്രഘോഷണത്തിലും സാധുജന സംരക്ഷണത്തിലും പ്രസിദ്ധനായിത്തീർന്നു.

വിശുദ്ധന്മാരായ ജോർജ്, ഏസേഷ്യസ്, അന്തോക്യയിലെ മാർഗററ്റ് എന്നിവരേപ്പോലെ, ഒരു വ്യാളിയോടൊപ്പം അദ്ദേഹത്തെ ചിത്രീകരിക്കുന്നത്, പിശാചിനെതിരെ പടവെട്ടിയതു കൊണ്ടാണ്‌. ഈ പോരാട്ടത്തിൽ അദ്ദേഹം വിജയിച്ചത് ബലഹീനമായ സ്വന്തം മാനുഷിക ഇച്ഛാശക്തികൊണ്ടല്ല, മറിച്ച് ലോകരക്ഷകനായ ക്രിസ്തുവിന്റെ കുരിശുരൂപവും, പ്രാർത്ഥനയും, ഉപവാസവും, അചഞ്ചലമായ വിശ്വാസവുമായ പടച്ചട്ടയുടെ സംരംക്ഷണത്തിലാണ്‌. അവിഗ്നോനിലെ ബിഷപ്പ് എന്ന നിലയിൽ, വിശുദ്ധ അഗ്രിക്കോളസ് തന്റെ ആടുകൾക്കു വേണ്ടി കഠിനാദ്ധ്വാനം ചെയ്ത പുണ്യവാനായ ഇടയശ്രേഷ്ഠനായിരുന്നു. 1647-ല്‍ വിശുദ്ധ അഗ്രിക്കോളസ് ‘അവിഗ്നോനിന്റെ മധ്യസ്ഥനായി’ പ്രഖ്യാപിക്കപ്പെട്ടു.

ഇതര വിശുദ്ധര്‍
⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️

1. അവിഞ്ഞോണ്‍ ബിഷപ്പായിരുന്ന അഗ്രിക്കൊളാ

2. സിറാക്കുസിലെ കല്ലിസ്റ്റാ

3. ഫ്രാന്‍സിലെ കാസ്തോര്
⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s