അത്ഭുതം

വൈദികൻ്റെ കരങ്ങളാൽ ഉയർത്തപ്പെടുന്ന ദിവ്യകാരുണ്യ അപ്പത്തിനു മുമ്പിൽ സകലരും അത്ഭുതസ്തബ്ധരാകട്ടെ, സകല ലോകങ്ങളും വിറകൊള്ളട്ടെ. സ്വർഗ്ഗം നിതാന്തമഹിമ പാടട്ടെ.
………………………………………….
വി. ഫ്രാൻസീസ് അസ്സീസി

രോഗികൾക്ക് സൗഖ്യം നൽകുന്ന തിരുശരീരമേ, ഞങ്ങൾ അങ്ങയെ ആരാധിക്കുന്നു.

“Waiting in Prayer is a disciplined refusal to act before God acts.”
-Eugene Peterson

ആവിലായിലെ വി.തെരേസയുടെ തിരുനാൾ മംഗളങ്ങൾ.

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s