അടയാളങ്ങൾ

ദിവ്യകാരുണ്യം വിശ്വാസത്തിൻ്റെ ആഴപ്പെടലും പ്രോത്സാഹനവുമാണ്. സഭയുടെ യഥാർത്ഥ പരിവർത്തനത്തിൻ്റെ അടയാളങ്ങൾ.
…………………………………………..
വി. ജോൺ പോൾ രണ്ടാമൻ പാപ്പ.

തിരുസ്സഭയെ എന്നും നയിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ദിവ്യകാരുണ്യമേ, ഞങ്ങൾ അങ്ങയെ ആരാധിക്കുന്നു.

From Mary We Learn to Trust even when all Hope Seems gone.
St. John Paul II

വിശുദ്ധപദവി അലങ്കരിക്കുന്ന വിശുദ്ധരുടെ മദ്ധ്യസ്ഥം വിശുദ്ധിയിലേക്ക് നടന്നടുവാൻ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ…

Festal greetings of all Saints day…

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s