സ്വർഗ്ഗീയ അപ്പം

മാനവരാശിയുടെ ആയുരാരോഗ്യത്തിൻ്റെ അമൃതമാണ് ഈ സ്വർഗ്ഗീയ അപ്പം.
‘വി. സിപ്രിയൻ

ദിവ്യകാരുണ്യമായ തിരുശരീരമേ, ഞങ്ങൾ അങ്ങയെ ആരാധിക്കുന്നു.

ക്രിസ്തുവിൻ്റെ രാജത്വ തിരുനാൾ അനുഗ്രഹങ്ങൾ ….

“Know that one grain of pride suffices to overthrow a mountain of holiness. Be humble, then, and endeavor to know yourself.”
~ St. Paul of the Cross🌹

Good Morning… Have a good day…

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s