സ്രോതസ്സ്

ദിവ്യകാരുണ്യം ദൈവികജീവന്റെ സ്രോതസ്സാണ്. കാരണം അത് പ്രസാദവരത്തിന്റെ ഉടയവന്‍ തന്നെയാണ്.
– – – – – – – – – – – – – – –
ദൈവദാസന്‍ റെയ്മണ്ട്.

യേശുവിന്റെ തിരുശരീരമേ, ഞങ്ങള്‍ അങ്ങയെ ആരാധിക്കുന്നു.

“God’s plans are always for the best, always wonderful. But most especially for the patient and the humble who trust in Him are His plans unfathomably holy and sublime.”
~ Blessed Solanus Casey (1870-1957)❤️

Good Morning… Have a wonderful day…

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s