അവർണനീയം | Eucharistic Quotes

“ദിവ്യകാരുണ്യ സന്നിധിയിലായിരിക്കുക എന്നത് എൻ്റെ അവർണനീയമായ ആനന്ദമാണ്. അവൻ്റെ സന്നിധിയിൽനിന്നും മാറിനിൽക്കുന്നത് മരണകരമാണെനിക്ക്.”
…………………………………………..
വി. കാതറിൻ ദ്രക്സൽ

തന്നിൽനിന്ന് അകന്നുപോകുന്നവരെ തന്നെത്തന്നെ നല്കികൊണ്ട് വീണ്ടെടുക്കുന്ന ദിവ്യകാരുണ്യമേ, ഞങ്ങൾ അങ്ങയെ ആരാധിക്കുന്നു.

you ask me a method of attaining perfection, I know of love – and only love. Love cando all things.
St. Therese of Lisieux❤️🔥

Good Morning… Have a graceful day…

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s