സ്നേഹവായ്പ്പ്

മാതൃസഹജമായ സ്നേഹവായ്പോടുകൂടി ദിവ്യകാരുണ്യത്തിൽ ദൈവം നമ്മെ തൃപ്തരാക്കുന്നു.
……………………………………….
ജോസഫ്‌ റായ മെത്രാപ്പോലീത്ത.

ദിവ്യകാരുണ്യമായ തിരുശരീരമേ, ഞങ്ങൾ അങ്ങയെ ആരാധിക്കുന്നു.

“with reason did the Most Holy Virgin predict that all generations would call her blessed, for all the Elect obtain eternal salvation through the means of Mary.” Saint Ildephonsus🌹

Good Morning… Have a blessed day…

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s