സ്വർഗ്ഗീയമഹിമ

ദിവ്യകാരുണ്യത്തിൽ മറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ക്രിസ്തുവിനെ ധ്യാനിക്കുന്ന ഓരോ നിമിഷവും നമ്മൾ സ്വർഗ്ഗീയ മഹിമയുടെ യോഗ്യതയിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുകയാണ്.
…………………………………………..
വി ജർത്രൂദ്
സ്വർഗ്ഗത്തിൽ നിന്നിറങ്ങിവന്ന ജീവൻ്റെ അപ്പമേ, ഞങ്ങൾ അങ്ങയെ ആരാധിക്കുന്നു.

Truly it must be said that, This namey JESUS is of great and manifold Power, for it is a refuge for the penitent, a remedy for the sick, a strength for those struggling, a support for those praying, because it confers pardon from sins, the grace of health, victory to those tempted, the power and confidence to obtain salvation.
St. Thomas Aquinas❤️🔥

Good Morning… Have a nice day…

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s