സന്തോഷവാൻ

ഞാൻ തികച്ചും സംതൃപ്തനും സന്തോഷവാനുമാണ്.കാരണം ഞാനെപ്പോഴും ദിവ്യകാരുണ്യ സന്നിധിയിലാണ്.
…………………………………………
ഹെർമൻ കോഹൻ

സ്നേഹത്തിൻ്റെ കൂദാശയായ ദിവ്യകാരുണ്യമേ, ഞങ്ങൾ അങ്ങയെ ആരാധിക്കുന്നു.

For until I am one with him I can never have true rest nor peace. I can never know it until I am held so close to him that there is nothing in between.
~ Saint Julian of Norwich🌹

Good Morning… Have a fruitful day…

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s