സംവഹിക്കുക

ദിവ്യകാരുണ്യ സ്വീകരണം കഴിയുമ്പോൾ സ്വർഗ്ഗം മുഴുവൻ ആത്മാവിൽ സംവഹിക്കുന്നവരാണ് നമ്മെളെന്ന ഓർമ്മ എത്ര ധന്യം.
…………………………………………..
പരി. ത്രിത്വത്തിൻ്റെ എലിസബത്ത്.

സ്വർഗ്ഗത്തിൽ നിന്നിറങ്ങിവന്ന ജീവൻ്റെ അപ്പമേ, ഞങ്ങൾ അങ്ങയെ ആരാധിക്കുന്നു.

“To rest in the Lord and to see his joy is like a banquet, full of gladness and tranquillity.”

  • Saint Ambrose🌹

Good Morning… Have a nice day…

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s