സഹയാത്രികൻ

ജനിച്ചുകൊണ്ട് അവൻ നമുക്കു സഹയാത്രികനായി; നമ്മോടൊപ്പം ഭക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് അവൻ നമുക്കു ഭക്ഷണമായി; മരിച്ചുകൊണ്ടവൻ നമുക്കു ജീവനായി; സ്നേഹത്തിൽ വാണുകൊണ്ട് അവൻ നമുക്ക് സ്നേഹ സമ്മാനമായി.
…………………………………………..
വി. തോമസ് അക്വിനാസ്.

സ്നേഹത്തിൻ്റെ കൂദാശയായ ദിവ്യകാരുണ്യമേ, ഞങ്ങൾ അങ്ങയെ ആരാധിക്കുന്നു.

” Love our Lady . And she will obtain abundant grace to help you conquer in your daily struggle.”🌹

Good Morning… Have a fruiteful day…

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s