വി.കുർബാന

വിശുദ്ധ കുർബാനയുടേത് അല്ലാതാകുന്ന ആ നിമിഷം ഈ ലോകം മുഴുവൻ അഗാധഗർത്തത്തിൽ പതിക്കുമെന്നാണ് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത്.
…………………………………………..
വി.ലിയൊണാർഡ്.

തിരുസ്സഭയെ സ്നേഹിക്കുവാനും പടുത്തുയർത്തുവാനും സഹായിക്കുന്ന ദിവ്യകാരുണ്യമേ, ഞങ്ങൾ അങ്ങയെ ആരാധിക്കുന്നു.

There never was, and never will be a place on earth free from sorrows. The only sorrow Iess place possible is the heart, when the Lord is present there.
St. Nikon of Optina🔥❤️

Good Morning… Have a nice day…

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s