ഈശോയെ കാണാൻ

വി.മാലാഖമാരെ നിങ്ങള്‍ സ്വര്‍ഗ്ഗത്തില്‍ അവനെ കാണുന്നതു പോലെ അള്‍ത്താരയില്‍ അവനെ കാണാന്‍ എന്നെ അനുവദിക്കണമെ.
————————–
വാഴ്ത്തപ്പെട്ട ആന്ത്രെ

സ്നേഹത്തിൻ്റെ കൂദാശയായ ദിവ്യകാരുണ്യമേ, ഞങ്ങൾ അങ്ങയെ ആരാധിക്കുന്നു.

“Who except God can give you peace? Has the world ever been able to satisfy the heart?”

—St. Gerard Majella🌹

Good Morning…. Have a nice day….

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s