ആഴമായ വിശ്വാസം | Eucharistic Quotes

കാറ്റിൽ പറക്കാൻ പോന്നത്ര നിസ്സാരമായൊരപ്പക്കഷണത്തിൽ മറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ദിവ്യകാരുണ്യമേ ആഴമായ വിശ്വാസത്തിലൂടെ നിന്നെ ഞാൻ കാണുന്നു.
…………………………………………..

വി. ഫൗസ്തീന.

നിത്യജീവൻ നൽകുന്ന അപ്പമേ, ഞങ്ങൾ അങ്ങയെ ആരാധിക്കുന്നു.

Some saints are privileged to extend to us their Patronge with the particular efficacy in certain needs, but not in others; but our holy Patron st. Joseph has the power to assist us in all cases, in every necessity, in every undertaking.

St. Thomas Aquinas 🌹🔥

Good Morning… Have a blessed day…

Advertisements
Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s