പരിപൂർണ്ണരൂപം

പ്രാർത്ഥനയുടെ പരിപൂർണ്ണരൂപമാണ് വി.കുർബാന.
………………… ……………………… പോൾ ആറാമൻ പാപ്പ.

ആത്മാവിൻ്റെ ജീവനായ തിരുശരീരമേ, ഞങ്ങൾ അങ്ങയെ ആരാധിക്കുന്നു.

“God rests with in gentle hearts. The gentle and merciful shall sit fearless in His regions, and will inherit Heavenly glory.
Saint John Climacus 🌹🔥❤️
Good Morning…. Have a Joyful day…

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s