ദിവ്യകാരുണ്യം സ്വീകരിക്കാൻ.

തമ്പുരാന് അഹിതമായ ലൗകീകതയൊക്കെയും വെടിഞ്ഞിട്ടുവേണം നീ ദിവ്യകാരുണ്യം സ്വീകരിക്കാൻ.
…………………………………………..
വി. അഗസ്തീനോസ്

സ്നേഹത്തിൻ്റെ കൂദാശയായ ദിവ്യകാരുണ്യമേ, ഞങ്ങൾ അങ്ങയെ ആരാധിക്കുന്നു.

“Make the habit to remember God, not only during your prayers, but at every hour and minute of the day, for He is everywhere present.”
~ Saint Theophan the Recluse 🌹🔥❤️

Good Morning… Have a Joyful day…

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s