സുരക്ഷിതപാത

ദിവ്യകാരുണ്യ സ്വീകരണം സ്വർഗത്തിലേക്കുള്ള സുരക്ഷിതപാതയാണ്.
…………………………………………..
പത്താം പീയൂസ് പാപ്പാ

മനുഷ്യമക്കളോടൊപ്പം വസിക്കുന്ന ദിവ്യകാരുണ്യമേ, ഞങ്ങൾ അങ്ങയെ ആരാധിക്കുന്നു.

“In the inner stillness where meditation leads, the Spirit secretly anoints the soul and heals our deepest wounds.”

-St John of the Cross❤️🌹🔥

Have a blessed feast of Maundy Thursday…

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s