നാഥൻ്റേതുതന്നെ

ദിവ്യകാരുണ്യ ഈശോയെ ഉൾക്കൊണ്ട നിൻ്റെ ചിന്ത, വാക്ക്, കർമ്മങ്ങൾ ദിവ്യകാരുണ്യ നാഥൻ്റേതുതന്നെ ആയിരിക്കട്ടെ.
…………………………………………..
വി. ഫ്രാൻസീസ് സെയിസ്

സൃഷ്ടാവിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ വിശേഷണമായ ദിവ്യകാരുണ്യമേ, ഞങ്ങളങ്ങയിൽ ശരണപ്പെടുന്നു.

“Enter within yourself and work in the presence of your Spouse who is ever present loving you.”
St. John of the Cross🌹🔥🌹🔥

Good Morning… Have a blessed day….

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s