ദിവ്യകാരുണ്യം

ഉദയവും അസ്തമയവും ഇല്ലാത്ത സൂര്യനാണ് ദിവ്യകാരുണ്യം. അവൻ നിരന്തരം സാന്നിധ്യമരുളുന്നവനാണ്.
……………………………………….
വി. അഗസ്തീനോസ്
ദിവ്യകാരുണ്യമായ തിരുശരീരമേ, ഞങ്ങൾ അങ്ങയെ ആരാധിക്കുന്നു.

“Miracles are not contrary to nature, but only contrary to what we know about nature.”
Saint Augustine🌹🌾🔥

Good Morning… Have a blessed Sunday…

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s