ആനന്ദകരമായ നിമിഷം.

ഹൃദയം അതിൻ്റെ കേന്ദ്രമായ ദിവ്യകാരുണ്യത്തിൽ മിഴിനട്ടിരിക്കുന്ന നിമിഷമാണ് എൻ്റെ ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും ആനന്ദകരമായ നിമിഷം.
…………………………………………..
വി. ലൂയിസ് ഡി മോണ്ട്ഫോർട്ട്

ദിവ്യകാരുണ്യമായ തിരുശരീരമേ, ഞങ്ങൾ അങ്ങയെ ആരാധിക്കുന്നു.

Our faith is a light, coming to us naturally from him who is our everlasting Day, our Father, and our God.

  • Julian of Norwich🌻❤️🔥

Good Morning… Have a gracefilled day…

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s