പരമപ്രധാന യാഥാർത്ഥ്യം

കത്തോലിക്കാ സഭയെ വ്യതിരിക്തമാക്കുന്ന പരമപ്രധാന യാഥാർത്ഥ്യം വി.കുർബാനയാണ്.
…………………………………………..
കാർഡിനൽ ന്യൂമാൻ

മനുഷ്യനോടൊപ്പം വസിക്കുന്ന ദിവ്യകാരുണ്യമേ, ഞങ്ങൾ അങ്ങയെ ആരാധിക്കുന്നു.

“My quiet time is not a gift I give to God.
My quiet time is a gift God gives me.
I don’t offer him my quiet time. I simply offer him my time, my self. He’s the one who provides the quiet spirit.”
~ Emilie Barnes 🌹🔥🌼

Good Morning…. Have a Joyful day….

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s