ഭയം

ദിവ്യകാരുണ്യം സ്വീകരിക്കാത്ത ദിവസത്തെ ഞാൻ ഭയപ്പെടുന്നു.
…………………………………………..
വി. ഫൗസ്തീന
ആത്മാവിൻ്റെ ജീവനായ തിരുശരീരമേ, ഞങ്ങൾ അങ്ങയെ ആരാധിക്കുന്നു.

“God aids the valiant…both to you and to me He will give the help needed.”
~ St. Teresa of Avila 🌹🌼❤️

Good Morning… Have a Joyful day…

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s