പറുദീസായുടെ പരിമളം

സക്രാരിയിൽ നിന്നും നിർഗമിക്കുന്ന പറുദീസായുടെ പരിമളം നീ അറിയുന്നോ ?
…………………………………………..
വി. ഫിലിപ്പ്

നിത്യജീവൻ നൽകുന്ന അപ്പമേ, ഞങ്ങൾ അങ്ങയെ ആരാധിക്കുന്നു.

” Seek refuge in Mary because she is the city of refuge. We know that Moses set up three cities of refuge for anyone who inadvertently killed his neighbour. Now Lord has established a refuge of mercy, Mary, even for those who deliberately commit evil. Mary provides shelter and srengthfor sinner. “
Saint Antony of Paduva 🌹🔥❤️

Good Morning…. Have a Joyful day….

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s