ജൂലൈ 1 – വിശുദ്ധ ജൂണിപെറോ സെറ | Saint Junipero Serra

ജൂലൈ 1 – വിശുദ്ധ ജൂണിപെറോ സെറ | Saint Junipero Serra

Advertisements

നോർത്ത് അമേരിക്കയിൽ, പ്രത്യേകിച്ച് മെക്സിക്കോയിൽ, മിഷണറി പ്രവർത്തനങ്ങളിലൂടെ അനേകായിരങ്ങളെ ക്രിസ്തീയവിശ്വാസത്തിലേക്ക് നയിച്ച വിശുദ്ധ ജൂണിപെറോ സെറയുടെ തിരുനാൾ.

Script: Sr. Liby George
Narration & Editing: Fr. Sanoj Mundaplakkal
Background Music: Zakhar Valaha from Pixabay
Background Video: From Pixabay

Please subscribe our channel for more catholic videos, devotional songs etc.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s