പ്രാർത്ഥനയുടെപരിപൂർണ രൂപം

പ്രാർത്ഥനയുടെ പരിപൂർണരൂപമാണ് വി.കുർബാന.
…………………………………………..
പോൾ ആറാമൻ പാപ്പ

തിരുസ്സഭയെ എന്നും നയിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ദിവ്യകാരുണ്യമേ, ഞങ്ങൾ അങ്ങയെ ആരാധിക്കുന്നു.

“God, of your goodness, give me yourself; you are enough for me, and anything less that I could ask for would not do you full honor. And if I ask anything that is less, I shall always lack something, but in you alone I have everything’.”
~ Julian of Norwich🌹🔥❤️

Good Morning…. Have a fruitful day….

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s