ജീവിക്കാനുള്ള ശക്തി

ക്രൈസ്തവ ജീവിതം ജീവിക്കാനുള്ള ശക്തിയും മറ്റുള്ളവർക്കായി ജീവിതം പങ്കുവയക്കാനുള്ള അഭിനിവേശം ലഭിക്കുന്നതും ദിവ്യകാരുണ്യത്തിൽ നിന്നാകുന്നു.
…………………………………………..
വി. ജോൺപോൾ രണ്ടാമൻ

ദൈവീക സ്നേഹത്തിൽ ഞങ്ങളെ വളർത്തുന്ന ദിവ്യകാരുണ്യമേ, ഞങ്ങൾ അങ്ങയെ ആരാധിക്കുന്നു.

“The most terrible poverty is loneliness, and the feeling of being unloved.”
St.Mother Teresa🌹🔥❤️

Good Morning…. Have a gracefilled day…

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s