മഹത്വം

വിശുദ്ധ കുർബാനയുടെ യഥാർത്ഥ മഹത്വമറിഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ എത്ര തീക്ഷണതയോടെ നാമതിനെ പുൽകുമായിരുന്നു.
…………………………………………..
വി. ജോൺ മരിയ വിയാനി

രോഗികൾക്കു സൗഖ്യം നൽകുന്ന തിരുശരീരമേ, ഞങ്ങൾ അങ്ങയെ ആരാധിക്കുന്നു.

“God can draw the greatest good from evil itself. Everything God permits has a meaning.” –
Robert Cardinal Sarah🌹🔥❤️

Good Morning…. Have a Joyful day…

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s