മാലാഖമാരുടെ രാജ്ഞിയുടെ തിരുനാൾ – പോർസ്യുങ്കുള ദണ്ഡവിമോചനം / Portiuncula Indulgence

Watch “മാലാഖമാരുടെ രാജ്ഞിയുടെ തിരുനാൾ – പോർസ്യുങ്കുള ദണ്ഡവിമോചനം /Portiuncula Indulgence” on YouTube

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s