വി.കുർബാനയുടെ മഹത്വം

വിശുദ്ധ കുർബാന ഭക്തിയോടെ അർപ്പിക്കുന്നത് സകല സമ്പത്തുകളും വിറ്റ് ദരിദ്രർക്കു കൊടുക്കുന്നതിലും സകല തീർത്ഥാടന കേന്ദ്രങ്ങൾ കയറിയിറങ്ങുന്നതിലും മഹത്തരമാണ്.
…………………………………………..
വി. ബർണാർദ്

തിരുവോസ്തിയിൽ വസിക്കുന്ന ദൈവമേ, ഞങ്ങൾ അങ്ങയെ ആരാധിക്കുന്നു.

Since His delights are to be with you, let yours be found in Him.
St. Alphonsus Liguori❤️🔥🌹

Good Morning… Have a fruitful day…

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s