ആഗസ്റ്റ് 3 വിശുദ്ധ നിക്കോദേമൂസ് | Saint Nicodemus

ആഗസ്റ്റ് 3 – വിശുദ്ധ നിക്കോദേമൂസ് | Saint Nicodemus

Advertisements

യേശുവിന്റെ രഹസ്യശിഷ്യനും ഫരിസേയപ്രമാണിയുമായിരുന്ന വിശുദ്ധ നിക്കോദേമൂസിന്റെ തിരുനാൾ.

Script: Sr. Liby George
Narration & Editing: Fr. Sanoj Mundaplakkal
Background Music: Zakhar Valaha from Pixabay
Background Video: From Pixabay

Please subscribe our channel for more catholic videos, devotional songs etc.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s