ആഗസ്റ്റ് 4 വിശുദ്ധ ജോൺ മരിയ വിയാനി | Saint John Mary Vianney

ആഗസ്റ്റ് 4 – വിശുദ്ധ ജോൺ മരിയ വിയാനി | Saint John Mary Vianney

Advertisements

വൈദികരുടെ സ്വർഗ്ഗീയമദ്ധ്യസ്ഥനായ വിശുദ്ധ ജോൺ മരിയ വിയാനിയുടെ തിരുനാൾ. എല്ലാ വൈദികർക്കും വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കാം. വിശുദ്ധന്റെ ജീവചരിത്രം ശ്രവിക്കാം.

Script: Sr. Liby George
Narration & Editing: Fr. Sanoj Mundaplakkal
Background Music: Zakhar Valaha from Pixabay
Background Video: From Pixabay

Please subscribe our channel for more catholic videos, devotional songs etc.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s