ആഗസ്റ്റ് 6 യേശുവിന്റെ രൂപാന്തരീകരണതിരുനാൾ | Feast of the Transfiguration of Our Lord

ആഗസ്റ്റ് 6 – യേശുവിന്റെ രൂപാന്തരീകരണതിരുനാൾ | Feast of the Transfiguration of Our Lord

Advertisements

താബോർ മലമുകളിൽ യേശു തന്റെ സ്വർഗ്ഗീയമഹത്വം വെളിപ്പെടുത്തിയ സംഭവം അനുസ്മരിക്കുന്ന യേശുവിന്റെ രൂപാന്തരീകരണതിരുനാൾ.

Script: Sr. Liby George
Narration & Editing: Fr. Sanoj Mundaplakkal
Background Music: Zakhar Valaha from Pixabay
Background Video: From Pixabay

Please subscribe our channel for more catholic videos, devotional songs etc.

Advertisements
Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s