അത്താഴം

വിശുദ്ധ കുർബാന സുഹൃത്തുക്കൾക്കിടയിലെ അത്താഴമല്ല, മറിച്ച് അത്താഴ മെന്ന സ്നേഹരഹസ്യമാണ്.
…………………………………………..
റോബർട്ട് സാറ

ഞങ്ങൾക്കുവേണ്ടി മുറിക്കപ്പെട്ട തിരുശരീരമേ, ഞങ്ങൾ അങ്ങയെ ആരാധിക്കുന്നു.

“Lord, help me to live this day, quietly, easily. To lean upon Thy great strength, trustfully, restfully. To wait for the unfolding of Thy will, patiently, serenely. To meet others, peacefully, joyously. To face tomorrow, confidently, courageously.”
St Francis of Assisi 🌹🔥❤️

Good Morning…. Have a Joyful day….

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s