വിശുദ്ധ അൽഫോൻസാമ്മയുടെ സൂക്തങ്ങൾ കോർത്തിണക്കിയ ഗാനം / ക്രൂശിതന്റെ പങ്കാളി

വിശുദ്ധ അൽഫോൻസാമ്മയുടെ സൂക്തങ്ങൾ കോർത്തിണക്കിയ ഗാനം / ക്രൂശിതന്റെ പങ്കാളി

Advertisements

ക്രൂശിതന്റെ പങ്കാളി
അൽഫോൻസാമ്മയുടെ സൂക്തങ്ങൾ കോർത്തിണക്കിയ ഗാനം

Lyrics / Rosina peety
Music / Fr. Mathews Payyappilly mcbs
Singers /Aibel Thomas &
Sneha Babu&Nila Joseph

Orchestration / Tom pala
Mixed & Mastered / Anil Anurag
Video / C30
design/Bijoos

മധുരമാണെൻ നാവിന്, മധുരം അതിമധുരം
ഈശോയെന്ന നാമം അതിമധുരം മധുരം

വേദനയിൽ പരീക്ഷണങ്ങളിൽ സ്നേഹത്തിൽ ഞാൻ ആഴപ്പെട്ടു എൻ മണവാളനിൽ
എൻ മിഴികൾ തറച്ചതോ കുരിശിൻ ചുവട്ടിലെ അമ്മയിൽ

അറിവോടൊരു പാപത്തിൽ നിപതിക്കുന്നതിനേക്കാൾ മരിക്കുന്നതാണെന്നും എനിക്കിഷ്ടം

എൻ പ്രിയ ഭോജനമോ ദിവ്യ കാരുണ്യമാണെന്നും
അവനാഗതനാകുമ്പോൾ ഞാൻ ആനന്ദിക്കുന്നു

നിന്നിഷ്ടം പോലെന്നിൽ നിറവേറിടാനായ് എന്നും
എന്നെ ഞാൻ പൂർണ്ണമായി സമർപ്പിച്ചീടുന്നു

ഒരുതിരി വെട്ടം പോലെൻ പുഞ്ചിരിഞാനെന്നും
അതികരുണയോടെ അപര നായ് കരുതീടും

കാഴ്ചവസ്തുവായ് എൻ സഹനം പ്രിയനേകും
കുരിശിൽ ഞാൻ പങ്കാളിയായ് തീർന്നീടും
ക്രൂശിതന്റെ പങ്കാളിയായ് തീർന്നീടും

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s