ആഗസ്റ്റ് 10 – വിശുദ്ധ ലോറൻസ് | Saint Lawrence of Rome

ആഗസ്റ്റ് 10 – വിശുദ്ധ ലോറൻസ് | Saint Lawrence of Rome

Advertisements

റോമിനെ വിശ്വാസവഴിയിലേക്ക് നയിച്ച ഡീക്കനും രക്തസാക്ഷിയുമായ വിശുദ്ധ ലോറൻസിന്റെ തിരുനാൾ.

Script: Sr. Liby George

Narration & Editing: Fr. Sanoj Mundaplakkal

Background Music: Zakhar Valaha from Pixabay

Background Video: From Pixabay

Please subscribe our channel for more catholic videos, devotional songs etc.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s