ഞങ്ങൾ വോട്ട് ബാങ്ക് അല്ലാത്തതാണോ ക്രൈസ്തവരെ സർക്കാർ മറക്കുന്നത് – Mar. Thomas Tharayil

ഞങ്ങൾ വോട്ട് ബാങ്ക് അല്ലാത്തതാണോ ക്രൈസ്തവരെ സർക്കാർ മറക്കുന്നത് – Mar. Thomas Tharayil

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s