മുഖമുദ്ര

ഒരു ക്രൈസ്തവൻ്റെ മുഖമുദ്ര അപ്പത്തിൽ പുൽക്കൂട്ടിൽ പിറന്ന ദിവ്യശിശുവിനെ കണ്ടെത്താനുള്ള അഭിലാഷമാണ്.
…………………………………………..
ഫുൾട്ടൻ ജെ ഷീൻ

സ്നേഹത്തിൻ്റെ കൂദാശയായ ദിവ്യകാരുണ്യമേ, ഞങ്ങൾ അങ്ങയെ ആരാധിക്കുന്നു.

“Silence promotes the presence of God, prevents many harsh and proud words, and suppresses many dangers in the way of ridiculing or harshly judging our neighbors … If you are faithful in keeping silence when it is not necessary to speak, God will preserve you from evil when it is right for you to talk.”
~ François Fénelon🌹🔥❤️

Good Morning… Have a Joyful day….

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s