ആഗസ്റ്റ് 14 വിശുദ്ധ മാക്സിമില്യൻ കോൾബെ | Saint Maximilian Kolbe

ആഗസ്റ്റ് 14 – വിശുദ്ധ മാക്സിമില്യൻ കോൾബെ | Saint Maximilian Kolbe

Advertisements

“സ്നേഹിതർക്കുവേണ്ടി ജീവൻ ബലികഴിക്കുന്നതിനേക്കാൾ വലിയ സ്നേഹമില്ല” എന്ന ക്രിസ്തുവചനത്തെപ്രതി സ്വജീവൻ അപരനുവേണ്ടി അർപ്പിച്ച ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ടിന്റെ വിശുദ്ധൻ, വിശുദ്ധ മാക്സിമില്യൻ കോൾബെയുടെ തിരുനാൾ. പ്രചോദനാത്മകമായ ആ ജീവിതത്തെക്കുറിച്ച് കേൾക്കാം, മറ്റുള്ളവർക്കായി പങ്കുവയ്ക്കാം.

Script: Sr. Liby George
Narration & Editing: Fr. Sanoj Mundaplakkal
Background Music: Zakhar Valaha from Pixabay
Background Video: From Pixabay

Please subscribe our channel for more catholic videos, devotional songs etc.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s