വിമലഹൃദയം

മർത്യനായ മനുഷ്യന് നിത്യതയുടെ അപ്പം നല്കുന്ന കളങ്കവും കറയുമില്ലാത്ത വാസസ്ഥലമാണ് പരിശുദ്ധ അമ്മയുടെ വിമലഹൃദയം.
…………………………………………..
വി. ഇറണേവൂസ്

സ്നേഹത്തിൻ്റെ കൂദാശയായ ദിവ്യകാരുണ്യമേ, ഞങ്ങൾ അങ്ങയെ ആരാധിക്കുന്നു.

“We must offer ourselves to God like a clean, smooth canvas and not worry ourselves about what God may choose to paint on it, but at each moment, feel only the stroke of His brush.”
~ Jean Pierre de Caussade🌹🔥❤️

Good Morning…. Have a gracefilled day….

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s