വരപ്രസാദം

വറ്റാത്ത ഉറവയിൽ നിന്നെന്നപോലെ ദിവ്യകാരുണ്യത്തിൽ നിന്നും വരപ്രസാദം അനസ്യൂതം ഒഴുകുന്നു.
…………………………………………..
സാക്രോസാർത്തും കോൺസിലിയും

രോഗികൾക്ക് സൗഖ്യം നൽകുന്ന തിരുശരീരമേ, ഞങ്ങൾ അങ്ങയെ ആരാധിക്കുന്നു.

“The more I contemplate God, the more God looks on me. The more I pray to him, the more he thinks of me too.”
~ St. Bernard of Clairvaux🌹🔥❤️

Good Morning…. Have a Joyful day….

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s